Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Kwaliteitszorg op onze school

 

Net als de andere scholen van Kalisto wil onze school de ambitie waarmaken om een organisatie te zijn met een hoog kwaliteitsbewustzijn.  Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Wij streven naar integrale kwaliteitszorg. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit bekijken op alle niveaus en onderdelen van onze schoolorganisatie.
De belangrijkste elementen van kwaliteit zijn voor ons:

 

  • Doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale resultaten van het primaire onderwijsproces binnen een optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een plan maken hoe dat te bereiken;
  • Doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en schoolorganisatie. De mensen en de middelen slim inzetten zodat de doelen worden behaald;
  • Transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over resultaten op basis van betrouwbare informatie. Rekenschap geven door periodiek te meten en de voortgang te controleren(Check);
  • Onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlakfunctie van kwaliteitszorg (de kwaliteitsdialoog);
  • De organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act);
  • Daarmee streven naar voortdurende verbetering van het functioneren: de leer- en verbeterfunctie van kwaliteitszorg. Leren, vernieuwen en ondernemen.

 

In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van Integraal, een digitaal instrument dat op 7 domeinen de zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de scores van inspectie en auditoren en ook met de tussen- en eindopbrengsten van Cito. In dit instrument worden ook de tevredenheid van ouders- en leerlingen regelmatig gepeild. Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe informatie over de organisatie op het niveau van de stichting en de individuele scholen. Cruciaal in dit instrument is de reflectieve dialoog op basis van de verschillende uitkomsten. Hoe denken bijvoorbeeld leraren over het onderwijsleerproces en komt dat overeen met de kijk erop door leerlingen, ouders en inspectie. Het gesprek met elkaar over deze informatie leidt tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan iedereen vanuit zijn taken en verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden gemaakt. Die keuzes worden vervolgens vastgelegd in het schoolplan van onze school. Over de resultaten van onze kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding daarvan informeren we u regelmatig.