Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Medezeggenschapsraad (MR) en GMR

MR

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit vier leden van het team en vier ouders. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar. De MR overlegt met de schoolleiding over het beleid van de school, zoals bijv. de identiteit, het formatieplan, de buitenschoolse opvang en bouwkundige zaken. De MR geeft in sommige gevallen advies aan de schoolleiding en heeft instemmingsrecht op andere beleidsonderwerpen.

Elke Mr-vergadering is openbaar en start om 19:30 uur.
De volgende vergaderingen zijn op:

-16 mei 2018
- 26 juni 2018


Notulen
Verkorte Notulen MR 10-05-2017.docx
Verkorte Notulen MR 20-03-2017.docx
Verkorte Notulen MR 02-02-2017.docx

Notulen MR 14-12-2016.pdf

31-10-2016

03-03-2016
12-01-2016
01-10-2015

Jaarverslag
MR jaarverslag 2015-2016 Willibrordusschool Breukelen.doc

GMR

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Kalisto is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit twee geledingen: per school een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het team.

De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Kalisto. Daarnaast kan ze schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht en/of instemmingbevoegdheid op bestuurlijk niveau.