Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Medezeggenschapsraad (MR) en GMR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van iedereen die betrokken is bij de school: leerlingen, ouders en personeel. Onze MR bestaat uit acht gekozen leden: vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen nogmaals herkozen worden.

Wie zitten er in de MR?

Derk van der Harst (voorzitter) (vader van Myrthe groep 4b)
Rudolf Nieweg (vader van Sterre groep 6b en Floris groep 8b)
Larissa van den Berg (moeder van Julian groep 1/2C)
Hilde Jorna (moeder van Marit groep 1/2B)

De volgende leerkrachten zitten in de MR:

Manon Koetsveld 

Karin Ellenbroek 

Jolanda van der Ploeg 
Inge Wijlacker
 

Foto boven van links naar rechts: Derk, Karin, Inge en Hilde 
Foto onder van links naar rechts: Jolanda, Manon, Larissa en Rudolf
De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. 

Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) uit 2006 en uitgewerkt in het MR-reglement.

De MR adviseert de directie onder andere over:

voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma
vakantieregeling
nieuwbouw of belangrijke verbouwing
deelname aan onderwijskundige projecten
zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school
beleid t.a.v. toelaten of verwijderen van leerlingen

De directie heeft instemming van de MR nodig bij voorgenomen besluiten over:

schoolplan, schoolgids en zorgplan
huishoudelijk reglement
regeling bescherming persoonsgegevens van personeel, ouders en leerlingen
beleid t.a.v. voorzieningen voor de leerlingen

Via de oudergeleding in de MR hebben ouders dus invloed bij onderwerpen die ouders en kinderen aangaan. 

Bijvoorbeeld bij het kiezen van de nieuwe taalmethode heeft de MR een adviserende rol gehad. Ouders uit de MR spelen een rol bij de selectie van nieuwe leerkrachten, door deelname in de sollicitatiecommissie. 

Andere zaken zijn het meedenken over het sponsorbeleid, het Arbobeleid en het mede ontwikkelen en uitvoeren van de tevredenheidsenquête onder ouders.

Elke Mr-vergadering is openbaar en start om 19:30 uur.

De volgende vergaderingen zijn op:

01-11-2018 
10-01-2019
07-03-2019
25-04-2019
20-06-2019 


Notulen
Verkorte notulen MR 25-09-2018
Verkorte notulen MR 16-05-2018
Verkorte notulen MR 19-03-2018 
Verkorte Notulen MR 10-05-2017.docx
Verkorte Notulen MR 20-03-2017.docx
Verkorte Notulen MR 02-02-2017.docx

Notulen MR 14-12-2016.pdf

31-10-2016

03-03-2016
12-01-2016
01-10-2015

Jaarverslag
MR jaarverslag 2015-2016 Willibrordusschool Breukelen.doc

GMR

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Kalisto is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit twee geledingen: per school een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het team.

De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Kalisto. Daarnaast kan ze schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft adviesrecht en/of instemmingbevoegdheid op bestuurlijk niveau.